Sign In
Choose language:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מי אנחנו

חזון

כדי להיות כמו הרשתות ונקודות המפגש של אוניברסיטאות שונות ומוסדות שונים ברחבי העולם גם הציבורי וגם הפרטי, על התלמידים והמורים להשיג דינאמיקה חדשה של שיתוף פעולה חוצה גבולות בנושאים ובתחומי ידע שונים.